آیين نامه دفاتر پيشخوان خدمات دولت


یین نامه اجرایی کارگروه های استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 26 مهر 1390 ساعت 20:01
جهت دیدن فایل آیین نامه بر روی آن کلیک کنید.

فایل آیین نامه