اطلاعیه ها

قیمت خدمات مالیاتی و اظهار نامه های سند الف و ب و ج اعلام شد.

می 30, 2018 در 4:36 ق.ظ توسط

maliat 002.jpg

قیمت خدمات مالیاتی و اظهار نامه های سند الف و ب و ج اعلام شد.

بر اساس مصوبه شورای نرخ گذاری کارگروه راهبری کشور نرخ خدمات مالیاتی و  اظهار نامه های بند الف و ب وج بشرح زیر می باشد.

 

سقف نرخ

مفاصا حساب مالیات مشاغل خودرویی

166420 ریال

صدور صورتحساب مالیاتی(مودی جدید)

110240 ریال

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل (انفرادی) موضوع بند الف

311640 ریال

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل(انفرادی) موضوع بند ب

223660 ریال

اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل (انفرادی) موضوع بند ج

201400 ریال

 

یادآور می گردد مبالغ مذکور شامل توسعه شبکه و ارزش افزوده می باشد.

Comments are closed.